Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP)

ÚNKP AKI

KUTASS VELÜNK A KÖZÖS JÖVŐÉRT!

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatásban részesülnek. Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk nemzetközi versenyképességének javításához. (Forrás: unkp.gov.hu)

Elérhető pályázati típusok:

  • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
  • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
  • Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
  • „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
  • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
  • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

Az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet munkatársai várják a kutatómunka iránt elhivatott, érdeklődő MATE hallgatók és leendő hallgatók jelentkezését! Adjunk be közösen ÚNKP pályázatot!

További információ: http://www.unkp.gov.hu/unkp-rol

A nívós kutatói elismerést az elmúlt években az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet számos munkatársa és hallgatója nyerte el:

2021:

BOCK ILLÉS - Egy urbanizációs folyamatoknak fokozottan kitett kisvízfolyás üledéktoxikológiai vizsgálata zebradánió embriókon: egyéves tanulmány

Dr. CSENKI-BAKOS ZSOLT IMRE - Környezeti baktériumok virulenciájának mérésére alkalmas in vivo módszer kidolgozása zebradánió embriókra és validálása Pseudomonas aeruginosa törzsekkel

Dr. FARKAS MILÁN - A Balaton mikrobiális közösségének szezonális dinamikája és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hatásának feltárása

Dr. HÁHN JUDIT - Felszíni vizekben gyakran előforduló, szinergikus citotoxicitású mikroszennyezők hatásvizsgálata vízi gerinces modellszervezeten

Dr. KASZAB EDIT - Szerves mikroszennyezők hatása opportunista patogén mikroszervezetek nem konvencionális szubletális végpontjaira

LÁNG LEVENTE ZETE - Mélyhűtött spermából származó balatoni sudár ponty ivadék vizsgálata tógazdasági körülmények között

LENTE VERA - Trópusi eredetű idegenhonos halfajok táplálékvizsgálata a Hévízi-lefolyó területén

MÁRTON DALMA - Kultúrnövények rizoszférájáról izolált új Paenibacillus baktérium faj növényi növekedést serkentő képességeinek vizsgálata

PATAKI BERNADETT - A pontysperma mélyhűtésének sztenderdizációja

TISCHNER ZSÓFIA - Magyarországi óvodákban üzemelő terápiás sószobák biológiai légszennyezőinek vizsgálata

2020:

BALOGH RÉKA - Tetranukleotid mikroszatellit multiplex PCR szett kidolgozása ponty (Cyprinus carpio) populációgenetikai analíziséhez

BEDICS ANNA - Aromás szénhidrogén tartalmú dúsítóból izolált potenciálisan új Proteobacteria fajok xilol degradációs képességének vizsgálata

BOCK ILLÉS - A Zagyva folyó kerekudvari kíméleti szakaszáról származó üledékminták toxikológiai vizsgálata klasszikus és alternatív halmodellekkel

DR. CSENKI-BAKOS ZSOLT IMRE - Hormonhatású anyagok vizsgálata hígtrágya alapú öntözővizekben transzgenikus zebradánió modellen, mikroinjektálás segítségével

DR. HÁHN JUDIT - Hazai felszíni vizekben elődorfuló mikroszennyező vegyületek koktélhatásainak komplex ökotoxikológiai vizsgálata

DR. KASZAB EDIT - Genom és környezet - A Pseudomonas aeruginosa complex környezetbiztonsági értékelése új megközelítésben

GARAI EDINA - Nefrotoxikus hatású mikotoxinok és együttes hatásuk vizsgálat zebradánió embrión.

IVÁNOVICS BENCE - Szteroid és nem-szteroid gyulladáscsökkentők aflatoxin B1 hatását moduláló képességének feltérképezése zebradánión

SÜTŐ PANNA - Baktériumok izolálása mikroműanyag szennyezők felületéről

VÁRKONYI LEVENTE - A nagy horgászati jelentőséggel bíró fejes domolykó (Squalius cephalus) spermabankjának létrehozása és keltetőházi szaporításának fejlesztése.

2019:

BALOGH RÉKA - Tápra szelektált afrikai harcsa vonalak genetikai vizsgálata

BORDÓS GÁBOR - Peszticidek adszorpciójának vizsgálata mikroműanyagokon

Dr. BERNÁTH GERGELY - Az őshonos compó (Tinca tinca) és széles kárász (Carassius carassius) halfajok in vitro spermabankjának génmegőrzési célból történő kialakítása

Dr. STASZNY ÁDÁM - A hidak által módosult vízfolyások hatása az ott élő halfajok alakjára

HARAGOS VERONIKA - Polimerek bakteriális bonthatóságának vizsgálata laboratóriumi körülmények között

IVÁNOVICS BENCE - A veleszületett immunrendszer egyes adaptációs mechanizmusainak vizsgálata zebradánió embriókon és lárvákon kialakított gyulladásos modellek segítségével

IZSÁK TIBOR - A csuka (Esox lucius) sperma mélyhűtésének gyakorlati szempontú optimalizációja és a mélyhűtött sperma alkalmazása keltetőházi szaporítás során

MÁRTON DALMA - Mezőgazdasági talajok termékenységét befolyásoló tényezők molekuláris biológiai vizsgálata

SÜTŐ PANNA – Baktérium közösség vizsgálata mikroműanyagok felületén

SZENTGYÖRGYI FLÓRA - Biofilmből izolált baktériumok ureolitikus kalcium-karbonát precipitációs képességének vizsgálata innovatív biotechnológiai alkalmazás céljából

VÁRKONYI LEVENTE - A nagy gazdasági és horgászati jelentőséggel bíró balatoni sudár ponty (Cyprinus carpio carpio morpha accuminatus) tájfajta sperma mélyhűtésének üzemi szempontú fejlesztése.

2018:

BOCK ILLÉS – Toxikológiai vizsgálatok során alkalmazott különböző zebradánió vonalak érzékenységének összehasonlítása akut toxicitás teszt és molekuláris genetikai módszerek alkalmazásával

BORDÓS GÁBOR - Felszíni vizek peszticid terheltségi profiljának elemzése mikroműanyagok adszorpciós vizsgálatainak megalapozásához

DR. BERNÁTH GERGELY - In vitro spermabankból származó csuka (Esox lucius) generáció klasszikus keltetőházi körülmények között történő morfológiai, növekedési és életképesség vizsgálata

DR. CSERHÁTI CSILLA - Az 5 alpha-dihidrotesztoszteron biodetoxifikációs lehetőségének vizsgálata Rhodococcus típustörzsek alkalmazásával

DR. CSERHÁTI MÁTYÁS - A magyarországi fő talajtípusok (csernozjom és barna erdőtalaj) mikrobiológiai ujjlenyomatának felvételezése

DR. FERINCZ ÁRPÁD - Halastavak ökológiai – környezeti hatásának vizsgálata: módszertani összeállítása és fő vizsgálati prioritások azonosítása a szakirodalom kritikai elemzése illetve mintavételi tapasztalatok alapján

DR. STASZNY ÁDÁM - Egyes endokrin diszruptor (EDC) anyagok lehetséges alaktani hatásának kimutatása vízi szervezeteken: módszertan kidolgozása, a szakirodalom elemzése

DR. SZABÓ ISTVÁN - Műanyag felületeket kolonizáló mikrobaközösségek identifikációja

FEKETE DZSENIFER - Szennyező szénhidrogének bontására és biofilm képzésre képes baktériumok együtt tenyészthetőségének vizsgálata

KEREKES FLÓRA - Algákból származó természetes kivonatokból izolált molekulák biológiai és molekuláris vizsgálata zebradánió (Danio rerio) csontvázfejlődésére és mineralizációjára

RADÓ JÚLIA - A Balaton vízgyűjtőről származó vízminták mikrobiális ökológiai vizsgálatának elemzése

RISA ANITA - Étkezési gombák termőközegéből izolált baktériumtörzsek mikotoxin-bontó képességének vizsgálata ökotoxikológiai módszerekkel

RÉVÉSZ FRUZSINA - Alifás szénhidrogének aerob és mikroaerob lebontásában résztvevő baktériumközösségek összehasonlító vizsgálata

Várkonyi Levente - A balatoni garda (Pelecus cultratus, Linnaeus, 1758) populációjának felmérése, szaporodásbiológiai sajátosságainak vizsgálata és in vitro sperma bankjának létrehozása

2017:

DR. BENEDEK TIBOR - Biofilmképző és toxikus aromás szénhidrogének bontására alkalmas bakteriális törzsgyűjtemény kialakítása

DR. SZABÓ ISTVÁN - Új baktériumfaj leírása unikális mintavételi területről

DR. VARGA DÁNIEL - Stressz hatásainak vizsgálata ponty filé minőségére és eltarthatóságára